Privacystatement 

 

EMDR Meeting hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EMDR Meeting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Samengevat betreft dit het volgende: EMDR Meeting vraagt geen cliëntgegevens, alleen de gegevens van de behandelaar worden gevraagd bij het aanmaken van een account of het invullen van het contactformulier. Tijdens een behandeling worden beeld en geluid via een directe, versleutelde peer-to-peer verbinding tussen de behandelaar en de cliënt gecommuniceerd. 

 

Wat doen we met uw gegevens?

Op de website van EMDR Meeting (www.emdrmeeting.com) worden privacygevoelige gegevens verwerkt in de vorm van persoonsgegevens. Dit is alleen van toepassing op bezoekers van de website (via het algemene contactformulier) of behandelaren (bij het aanmaken van een account). Persoonsgegevens van de cliënten worden niet gevraagd en worden dus ook niet verwerkt door EMDR Meeting. Het beeld en geluid tussen behandelaar en cliënt wordt via een directe, beveiligde verbinding gecommuniceerd. De informatie die wordt verwerkt door EMDR Meeting is per gebruiker verder toegelicht in deze privacyverklaring:

 • behandelaren met een account
 • bezoekers van de website
 • cliënten.

Behandelaren met een account

Indien bezoekers besluiten een (gratis) account aan te maken, bijvoorbeeld psychologen of psychotherapeuten, worden ze een behandelaar. EMDR Meeting controleert niet of de behandelaar daadwerkelijk de vereiste kwalificaties bezit om cliënten te behandelen en heeft hierin ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Deze ligt volledig bij de behandelaar. Bij het aanmaken van een account worden door EMDR Meeting naam, adres, beroep, praktijk/instelling, telefoonnummer en het emailadres van de behandelaar opgeslagen op de server. Alle communicatie gaat via beveiligde verbindingen. Het emailadres wordt vervolgens gebruikt voor het inloggen op EMDR Meeting en de naam wordt getoond aan de cliënt zodra deze door de behandelaar is uitgenodigd. Het beroep, het adres, de praktijk/instelling, telefoonnummer en emailadres worden uitsluitend door EMDR Meeting gebruikt voor verificatie tijdens goedkeuren van het account en de correspondentie omtrent gebruikerservaringen, updates en account verlenging/aanpassing. EMDR Meeting zal deze informatie nooit delen met derden. Zodra de behandelaar besluit het account op te zeggen wordt alle informatie van de behandelaar door EMDR Meeting verwijderd.

Bezoekers van de website 

Alle communicatie met de website gaat via beveiligde verbindingen. De website maakt gebruik van cookies die geen persoonsgegevens opslaan, maar alleen noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en altijd zijn ingesteld. Andere cookies, die het comfort bij het gebruik van deze website verhogen, en die worden gebruikt voor directe reclame of om de interactie met andere websites en sociale netwerken te vergemakkelijken, worden alleen ingesteld met uw toestemming. De website is van een mogelijkheid voorzien om contact met ons op te nemen middels een contactformulier. In dit formulier worden de naam en het emailadres van de bezoeker gevraagd. Deze gegevens worden door EMDR Meeting uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de door de bezoeker gestelde vraag of geplaatste opmerking en niet met derde partijen gedeeld. Nadat de vraag of opmerking van de bezoeker is afgehandeld worden de eerdergenoemde gegevens door EMDR Meeting verwijderd. Verder gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Op deze manier kunnen we de website verder verbeteren en zien wat vaak of minder vaak gebruikt wordt. Dit betreft uitsluitend anonieme data, nooit persoonlijke gegevens. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten over de omgang met deze data. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cliënten

Cliënten worden door de behandelaar uitgenodigd met behulp van een unieke en anonieme code, via een beveiligde verbinding. Niets van de cliënt wordt gedeeld met of gevraagd door EMDR Meeting. De mondelinge en non-verbale informatie welke via de directe, beveiligde beeldbelverbinding tussen behandelaar en cliënt worden uitgewisseld is niet zichtbaar voor EMDR Meeting en valt derhalve buiten deze privacyverklaring en buiten de verantwoordelijkheid van EMDR Meeting. Hiervoor verwijzen wij cliënten naar de privacyverklaring van de behandelaar.  

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het onderhouden van onderling elektronisch contact. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Copyright 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van EMDR Meeting. Wanneer u een artikel of een passage wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan EMDR Meeting. Bij de publicatie dient de auteur en de bron vermeld te worden. U mag informatie op deze site en applicatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

 

Directe of indirecte schade

EMDR Meeting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van deze site en applicatie of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site en applicatie te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar andere websites. EMDR Meeting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen over deze privacyverklaring

Voor vragen over ons privacystatement of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via email adres info@emdrmeeting.com of het contactformulier op de website.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Algemeen

De website van EMDR Meeting is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. EMDR Meeting streeft er naar om op haar website correcte en actuele informatie te verstrekken. De informatie op deze website kan door EMDR Meeting zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Desondanks kan EMDR Meeting niet garanderen dat de aangeboden na verloop van tijd niet verouderd en/of nog steeds juist is. EMDR Meeting kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 

Uw bezoek aan de website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

 

Gebruik van de website van EMDR Meeting

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel EMDR Meeting zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan EMDR Meeting niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EMDR Meeting garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. EMDR Meeting wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer EMDR Meeting links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door EMDR Meeting worden aanbevolen. EMDR Meeting aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door EMDR Meeting niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Wijzigingen

EMDR Meeting behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk Recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Responsible Disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

 

Wij vragen u om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven;
 • Uw bevindingen te e-mailen naar info@emdrmeeting.com;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn;
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter;
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost;
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen;
 • U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van EMDR Meeting vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

 

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware;
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem;
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen;
 • het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

 

U mag het volgende van ons verwachten:

 • Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is;
 • Wij sturen u binnen 1 week een ontvangstbevestiging;
 • Wij reageren binnen 14 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd;
 • In onderling overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.

 

 

 

EMDR Meeting, privacystatement en disclaimer versie 1.1 - Laatst bijgewerkt op 7 oktober 2020

 

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen of gebruik van de diensten van EMDR Meeting, waarvan de functies beschikbaar zijn gesteld op www.emdrmeeting.com (hierna: “Diensten”), gelden onderstaande algemene voorwaarden.

De diensten van EMDR Meeting

1. De Diensten van EMDR Meeting zijn bedoeld voor psychologen en psychotherapeuten. U bepaalt zelf of u aan deze kwalificatie voldoet en bent hiervoor zelf verantwoordelijk. EMDR Meeting accepteert hierin geen aansprakelijkheid, vanuit u of vanuit derde partijen.

2.  De Diensten van EMDR Meeting bieden u de mogelijkheid om via een online platform EMDR- of reguliere behandelingen uit te voeren. U bepaalt zelf hoe u de Diensten inzet en voor welke specifieke doelen.

3.  Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, dient u zich te registreren. Nadat de registratie is afgerond, komt de Overeenkomst tussen EMDR Meeting en u (hierna: de “Overeenkomst”) tot stand.

4.  Het platform van EMDR Meeting is te kwalificeren als een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen. Dat betekent dat EMDR Meeting op grond van deze verordening onder andere: (1) geen tekst, benamingen, merken, afbeeldingen en andere al dan niet figuratieve tekens zal gebruiken die u kunnen misleiden met betrekking tot het beoogde doeleinde, de veiligheid en de prestaties van het platform. (2) uw klachten of meldingen over vermoedelijke incidenten in verband met de Diensten uiterst serieus neemt en een register bijhoudt van de eventuele klachten.

Beveiliging en privacy

1.    EMDR Meeting zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens. 

2.    Bij gebruik van de Diensten worden uw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacystatement voor meer informatie.

3.    De data en gegevens die u invoert via de Diensten blijven uw eigendom. U verstrekt aan EMDR Meeting een gebruiksrecht voor deze data en gegevens voor de duur van de Overeenkomst. U kunt dit gebruiksrecht beëindigen door de Overeenkomst op te zeggen en daarbij te verzoeken om de data en gegevens te verwijderen. Deze informatie wordt gedeeld met Welbewust Psycholoog B.V., enkel om accounts aan te maken en klantenservice te bieden.

Gebruiksregels en account

1.    Het is verboden om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met deze voorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving.

2.    Indien EMDR Meeting constateert dat u deze voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag EMDR Meeting ingrijpen om de Overeenkomst te beëindigen. EMDR Meeting mag u dan de toegang tot de betreffende functies ontzeggen.

3.    Het door u aangemaakte account is persoonlijk en mag alleen door uzelf gebruikt worden. U dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient het wachtwoord strikt geheimgehouden te worden. EMDR Meeting gaat ervan uit dat alles wat gebeurt vanaf uw account, na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. Er mag per persoon slechts één account aangemaakt worden.

4.    EMDR Meeting is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. 

5.    U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen van EMDR Meeting te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten.

Vergoeding en facturatie

1.     Voor het gebruik van de Diensten bent u, na een eventuele proefperiode, een vergoeding verschuldigd. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op www.emdrmeeting.com. EMDR Meeting is gerechtigd om elektronisch te factureren.

2.    Indien een gratis proefperiode van toepassing is zal dit nooit stilzwijgend overgaan in een account waarvoor een vergoeding verschuldigd is. U zal worden gevraagd hierin een beslissing te nemen voordat de proefperiode afloopt. Indien u besluit om niet over te gaan naar een account waarvoor een vergoeding verschuldigd is, of geen beslissing neemt, verloopt het account automatisch.

3.    Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

4.    Alle betalingen worden verwerkt via betaaldienstverlening Mollie. De voorwaarden van Mollie zijn hierbij van toepassing. EMDR Meeting is niet aansprakelijk voor hoe Mollie B.V. uw persoonlijke gegevens verwerkt. 

5.    Alle door EMDR Meeting genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

6.    Als de vergoeding niet op de afgesproken tijd door EMDR Meeting ontvangen is ontvangt u een herinnering, als 30 dagen na de gestuurde herinnering de vergoeding nog niet ontvangen is wordt uw account door EMDR Meeting tijdelijk geblokkeerd. Nadat EMDR Meeting de vereiste betaling heeft ontvangen, wordt het account weer geactiveerd.

Beschikbaarheid, wijziging en ondersteuning

1.    EMDR Meeting streeft ernaar om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

2.    EMDR Meeting heeft het recht de Diensten of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.

3.    Onderhoud en wijziging van de Diensten door EMDR Meeting kan tot gevolg hebben dat de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is. EMDR Meeting zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.

4.    Voor (technische) ondersteuning kunt u terecht bij de helpdesk van EMDR Meeting via het e-mail contact@welbewustpsycholoog.nl.

5.    EMDR Meeting streeft ernaar om helpdesk verzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.

Wijziging algemene voorwaarden

1.    EMDR Meeting heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. EMDR Meeting zal de wijziging of aanvulling ten minste 14 dagen vóór inwerkingtreding per e-mail bij u aankondigen.

2.    Als u de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kunt u binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna EMDR Meeting de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als EMDR Meeting besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kunt u de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Het voorgaande geldt niet voor wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen van ondergeschikt belang.

Duur van de Overeenkomst

1.    Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde periode.

2.    De Overeenkomst kan te allen tijde door u worden opgezegd.

3.    EMDR Meeting kan de Overeenkomst opzeggen wanneer de onder Vergoeding en facturatie punt 5 genoemde termijn is verstreken zonder dat de vergoeding door EMDR Meeting ontvangen is en wanneer u het Algemen voorwaarden van de EMDR-app heeft overtreden.

Intellectuele eigendomsrechten

1.    Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website berusten bij EMDR Meeting.

2.    U krijgt van EMDR Meeting de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op www.emdrmeeting.com. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.

3.    U bent niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en u hebt geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Diensten, behoudens de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.    EMDR Meeting kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien EMDR Meeting dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het u niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

5.    Het is u niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

Klachtenprocedure

1.    EMDR Meeting neemt klachten en meldingen ten aanzien van de Diensten uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact via e-mail info@emdrmeeting.com .

2.    Op klachten over de Diensten zal EMDR Meeting zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

Overige bepalingen

1.    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend consumentenrecht anders voorschrijft.

2.    EMDR Meeting is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die EMDR Meeting of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt.

3.    U dient EMDR Meeting onverwijld op de hoogte te stellen bij een wijziging in naam, (post)adres, e-mailadres en overige voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie en gegevens. 

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met EMDR Meeting op te nemen via email info@emdrmeeting.com. 

 

 

 

EMDR Meeting, Algemene voorwaarden versie 1.4 - Laatst bijgewerkt op 27 november 2020